BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe,
7.posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
II Wymagania dodatkowe:
1.preferowane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
2.znajomość obsługi komputera,
3.umiejętność pracy w zespole,
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału GKR
1.kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania
zadań wydziału,
2współdziałanie z innymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji wspólnych zadań,
3.współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy ( zakładami, jednostkami budżetowymi) realizującymi inwestycje gminne,
4.współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
5.współpraca z jednostkami świadczącymi usługi komunalne w gminie,
6.nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej, skarbowej i służbowej,
7.nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
8.nadzór nad gospodarką komunalną,
9.nadzorowanie zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
10.nadzór nad realizacją zadań z zakresu drogownictwa i budownictwa,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,
10.kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Naczelnik GKR” lub przesłać listem, w terminie do 12.05.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: wtorek, 25 kwi 2006 14:10
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2006 15:07
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 maj 2006 09:37
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2496 razy