BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Stanu Cywilnego w Piszu Plac Daszyńskiego 7,
wymiar czasu pracy – ½ etatu, powołanie na zastępcę kierownika USC nastąpi w drodze uchwały Rady Miejskiej w Piszu,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe,
7.posiada czteroletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
II Wymagania dodatkowe:
1. preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
2.znajomość obsługi komputera,
3.umiejętność pracy w zespole,
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr.161, poz. 1688) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
2.współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie gminy,
3.współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,
4.przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań,
5.nadzorowanie wypełniania obowiązków służbowych przez podległego pracownika, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej,
6.właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego,
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „USC Pisz” lub przesłać listem, w terminie do 15.05.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: piątek, 28 kwi 2006 14:01
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 15:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 maj 2006 08:40
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2484 razy