BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. Położenie nieruchomości:
- Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW-12 877,

• dz. nr 1013 o pow. 22 m2- cena 1 749 zł,
• dz. nr 1100 o pow. 24 m2- cena 1 908 zł,
• dz. nr 1015 o pow. 22 m2- cena 1 710 zł,
• dz. nr 812 o pow. 21 m2- cena 1 630 zł,
• dz. nr 909 o pow. 23 m2- cena 1 828 zł,
• dz. nr 1084 o pow. 22 m2- cena 1 710 zł,
• dz. nr 1082 o pow. 21 m2- cena 1 669 zł,
• dz. nr 1017 o pow. 23 m2- cena 1 828 zł,
• dz. nr 914 o pow. 22 m2- cena 1 749 zł,

- Pisz, ul. Gdańska,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW-13 025,

• dz. nr 298/10 o pow. 26 m2- cena 2 040 zł,
• dz. nr 626 o pow. 22 m2- cena 1 700 zł,
• dz. nr 738 o pow. 25 m2- cena 1 987 zł,
• dz. nr 619 o pow. 21 m2- cena 1 620 zł,
• dz. nr 661 o pow. 22 m2- cena 1 700 zł,
• dz. nr 693 o pow. 21 m2- cena 1 620 zł,

- Pisz, ul. Gdańska,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-13 024,

• dz. nr 326/12 o pow. 24 m2- cena 1 920 zł,

- Pisz, ul. Gałczyńskiego,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW-12 764,

• dz. nr 462/22 o pow. 22 m2- cena 1 760 zł,
• dz. nr 462/110 o pow. 18 m2- cena 1 440 zł,

- Pisz, ul. Fabryczna,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-13 025,

• dz. nr 320/16 o pow. 25 m2- cena 2 000 zł,

- Pisz, ul. Jagodna,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-13 022,

• dz. nr 1137/20 o pow. 22 m2- cena 1 670 zł,

2. Podane wyżej ceny nie uwzględniają wartości budynków garażowych, przedstawiają jedynie wartość gruntu.
3. Nabywcy działek uiszczą koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do ich zbycia (wyrys, wycena gruntu).
4. Zbycie działek objętych niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z poźn. zm.) zostało zwolnione z podatku VAT.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
7. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
9. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do zbycia, zgodnie z uchwałami Nr XL/482/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2005 r. i Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2006 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowych działkach garaży.
10. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 maja 2006 r. do dnia 10 czerwca 2006 r.
Data powstania: wtorek, 23 maj 2006 10:04
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2006 13:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 cze 2006 14:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1555 razy