BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Orzyska,
Numer działki – 29/5
Powierzchnia działki - 1075 m2
Numer KW - 13019
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 35.475,00 zł. + 22% VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/539/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O/Pisz .
6. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 czerwca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.
Data powstania: piątek, 9 cze 2006 11:08
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2006 12:21
Data przejścia do archiwum: niedziela, 2 lip 2006 09:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1808 razy