BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ,Pl.Daszyńskiego 14/6
2. Numer działki : 262/2
3. Powierzchnia działki : 560 m2
4. Numer księgi wieczystej: 31334
5. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 6, o powierzchni użytkowej 67,72m2 ,składający się z
trzech pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy Pl. Daszyńskiego nr 14 .
Do lokalu mieszkalnego nr 6 należy piwnica oznaczona nr 6 o powierzchni 3,13m2.
Budynek mieszkalny składa się z 9 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni
budynku - 692,96m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony,
-udział w działce nr 262/2 o powierzchni 560m2 wynoszący 102/1000.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 262/2 o
powierzchni 560m2 wynoszącym 102/1000 )- 66.640,-zł. (słownie złotych :
sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.332,-zł.
(słownie złotych : trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy .
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz .
11.Budynek przy Placu Daszyńskiego nr 14 w Piszu , jest wpisany do rejestru zabytków
woj.warmińsko-mazurskiego , decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , z dnia 20.05.2005r.
pod. nr A-2201, znajduje się na terenie działki nr 262/2 ,należącej do układu urbanistycznego starego miasta
Pisza, wpisanego do rejestru zabytków woj.warmińsko-mazurskiego , decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków , z dnia 05.09.1958r. pod nr A-524.
12. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .
13.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
14.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 czerwca 2006r.
do dnia 11 lipca 2006r.
Data powstania: wtorek, 20 cze 2006 14:38
Data opublikowania: środa, 21 cze 2006 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lip 2006 07:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1941 razy