BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, 22 czerwca 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLIX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 CZERWCA 2006 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2006-2013.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Pisz na lata 2006-2013.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
8.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie
międzysesyjnym.
9. Zapytania i wnioski sołtysów.
10.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2006.
12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo.
18 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piskorzewo.
19 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Piskorzewo.
20 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, zwanego KARWIK 16.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik, zwanej KARWIK 16.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu w mieście Pisz oznaczonego symbolem A 68 P.
28 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
29.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
30 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu.
31 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
32.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
33 Podjęcie. uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy „ Park Solidarności” w mieście Pisz.
34.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
35 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
36.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania „ Budowa skrzyżowania ulicy Mazurskiej z ulicą Długą w Piszu oraz budowa przejazdu kolejowego kat. „ D” / tymczasowego/ na ulicy Mazurskiej w Piszu.
37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Piszu.
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie połączenia dwóch gmin w jeden okręg wyborczy.
39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pisz.
40.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania udziałów w nieruchomościach położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
41 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową działek stanowiących własność Gminy Pisz.
42. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka zo.o w Piszu.
43. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu z działalności za I półrocze 2006 roku.
44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
45.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pisz.
46.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, pomiędzy Gminą Pisz, a osobami fizycznymi.
47.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy
isz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
48.Interpelacje i zapytania radnych.
49.Odpowiedzi na zapytania radnych.
50.Wolne wnioski i informacje.
51.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


Data powstania: piątek, 23 cze 2006 12:28
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2006 13:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 cze 2006 16:43
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1890 razy