BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie: wyższe
7. posiada trzyletni staż pracy,


II Wymagania dodatkowe

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale GKR

1. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania dróg gminnych, chodników, oraz oznakowania dróg i nieruchomości,
2. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dróg, ulic i placów,
3. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę
4. Wydawanie zezwoleń oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
5. Kontrola w zakresie niezgodnego z przepisami prawa zajęcia pasa drogowego,
6. Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i usuwaniem gołoledzi na drogach i chodnikach,
7. Nadzór nad utrzymanie przystanków autobusowych,
8. Prowadzenie spraw inwestycji drogowych,


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor GKR” lub przesłać listem, w terminie do 12.07.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: wtorek, 27 cze 2006 08:30
Data opublikowania: wtorek, 27 cze 2006 10:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lip 2006 08:07
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2260 razy