BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piszu w Piszu
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Głównego Księgowego na ½ etatu.

I Miejsce wykonywania pracy- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu ul. Mickiewicza 2.
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. ukończyła:
a. ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub
b. średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
III. Wymagania:
1.doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, w tym w jednostce budżetowej;
2.bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
3.umiejętność obsługi komputera, w tym programów: „Płatnik”.
IV. Zakres wykonywanych zadań:
1.prowadzenie rachunkowości jednostki;
2.dokonywanie wydatków publicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;
3.przygotowywanie planów finansowych jednostki;
4.sporządzanie sprawozdań, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS;
5.dokonywanie kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych (zgodność z planem finansowym, kompletność i rzetelność dokumentów).
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Główny Księgowy” lub przesłać listem w terminie do 14.07.2006 r. do godz15.00 na adres:
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu , ul. Mickiewicza 2 tel.087 4232823.

Data powstania: środa, 28 cze 2006 13:03
Data opublikowania: środa, 28 cze 2006 13:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lip 2006 13:28
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2144 razy