BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z możliwością zabudowy jednorodzinnej,

Numer KW – 13026,
Nr działki Powierzchnia działki Cena wywoławcza nieruchomości
148/35 3647 m2 72.940 zł + 22%podatku VAT
148/36 3101 m2 62.020 zł + 22%podatku VAT
148/37 3053 m2 61.060 zł + 22%podatku VAT
148/38 3249 m2 64.980 zł + 22%podatku VAT
148/39 3101 m2 62.020 zł + 22%podatku VAT
148/40 3101 m2 62.020 zł + 22%podatku VAT
148/41 3101 m2 62.020 zł + 22%podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/386/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 marca 2005 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O/Pisz .
6. Nieruchomości położone są w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 18 lipca 2006 r.
Data powstania: piątek, 30 cze 2006 11:52
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2006 13:10
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2006 08:38
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1722 razy