BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz , ul.Kościuszki 7/19
2. Numer działki : 397
3. Powierzchnia działki : 1052 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9577
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 19, o powierzchni użytkowej 49,18m2 ,składający się z
2 pokoi ,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na III piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Kościuszki nr 7 .
Do lokalu mieszkalnego nr 19 należy jedna piwnica oznaczona nr 19 o pow. 7,87m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 62 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3.194,51m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 47.860,-zł. (słownie złotych :
czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.393,-zł.
(słownie złotych : dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy ).
Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 49,18/3194,51 wynosi : 1.930,-zł
( słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 19,30,- zł.
(słownie:dziewiętnaście złotych 30/100 ) + 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 483,-zł.(słownie złotych :
czterysta osiemdziesiąt trzy ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz , natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 04 lipca 2006r.
do dnia 25 lipca 2006 r.


Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2006 15:40
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2006 09:07
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lip 2006 11:45
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1646 razy