BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
7.posiada czteroletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
II Wymagania dodatkowe:
1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału GKR
1.nadzór i prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy przeznaczonymi do najmu,
2.nadzór nad rozliczeniami z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy
3.współdziałanie z innymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji wspólnych zadań,
4.nadzór nad udziałem w corocznych zebraniach sprawozdawczych Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych,
5.współpraca z Komisją Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu,
6.nadzór nad bieżącą realizacją uchwał i wniosków podejmowanych na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
7.nadzór nad sprawami związanymi z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
8.prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy przeznaczonymi pod najem,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zastępca Naczelnika GKR” lub przesłać listem, w terminie do 11.08.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: czwartek, 27 lip 2006 14:25
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2006 15:04
Data przejścia do archiwum: niedziela, 13 sie 2006 14:11
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2187 razy