BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
W Y K A Z Nr 21/2003
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność
Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą Nr.VII/65/99 z dnia 29 marca 1999 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.KW 18580.
-Działka nr.1207/1 o pow. 864m2,przy ul.Stefana Batorego,cena 22196 zł.
-Działka nr.1210 o pow. 641m2, przy ul.Długiej,cena 16788 zł.
-Działka nr.1213 o pow. 610 m2 przy ul.Długiej,cena 15976 zł.
-Działka nr.1214 o pow.610m2 przy ul.Długiej,cena 15976 zł.
-Działka nr.1217 o pow.610m2 przy ul.Długiej,cena 15976 zł.
-Działka nr.1218 o pow.610m2 przy ul.Długiej,cena 15976 zł.
-Działka nr.1221 o pow.640m2 przy ul.Długiej,cena 16762 zł.
-Działka nr.1211 o pow.641m2 przy ul.Rysiej,cena 16467 zł.
-Działka nr.1212 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena 15671 zł.
-Działka nr.1215 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena 15671 zł.
-Działka nr.1216 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena 15671 zł.
-Działka nr.1219 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena 15671 zł.
-Działka nr.1220 o pow.641m2 przy ul.Rysiej,cena 16467 zł.
2. Opis nieruchomości:
Działki zlokalizowane są na osiedlu domów jednorodzinnych Łupki sektor “B”w Piszu przy ulicy
Długiej ,Rysiej, Stefana Batorego.
3.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym :
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisza działki są przeznaczone pod wolnostojącą zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
4.Termin wniesienia opłaty: Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej po
sporządzeniu protokołu z rokowań. Nabywca uiści należność jednorazową wpłatą na konto
Urzędu Miasta i Gminy w Piszu Nr.53-10204753-101300609 w PKO BP SA o/Pisz do dnia zawarcia aktu notarialnego.
5.Termin do złożenia wniosku przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na pdst.art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
-6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
6.Dodatkowe informacje: W sąsiedztwie działek przebiegają sieci uzbrojenia: energetyczna,
wodna i kanalizacyjna.Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.Koszty aktu notarialnego
ponosi nabywca.
7.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.od dnia 22.10.2003 r.
do dnia 12.11.2003 r.
Data powstania: wtorek, 21 paź 2003 13:11
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2003 13:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 paź 2003 07:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1637 razy