BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 07.09.2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE L-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZESNIA 2006 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r,
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu ”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Pisz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie Gminy Pisz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik.
24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty / załączniki do projektu uchwały do wglądu w Biurze Rady /.
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Nr XLIX/578/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Piszu.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Odpowiedzi na zapytania radnych.
31. Wolne wnioski i informacje.
32. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: piątek, 8 wrz 2006 13:44
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2006 13:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 wrz 2006 16:04
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Janusz Zachara
Artykuł był czytany: 1783 razy