BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do oddania w
użytkowanie wieczyste, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego.
2.Numer działki - 399/5
3.Powierzchnia działki - 174 m2
4.Numer KW - 12303
5.Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo usługowe.
6.Cena działki - 17.727,-zł.
7.Wysokość opłaty rocznej stanowi 3% ceny gruntu.
8.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowi 25% ceny gruntu.
9. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.Nabywca gruntu zobowiązany jest do jego zabudowy w ciągu 2 lat, licząc od dnia jego nabycia. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/121/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 sierpnia 2003 r. została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat.
12. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
13.Pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku
następnego po zawarciu aktu notarialnego.
14.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować
wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
17.Użytkownicy wieczyści nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
18.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 października 2003r. do dnia 12 listopada 2003r.
Data powstania: środa, 22 paź 2003 07:43
Data opublikowania: środa, 22 paź 2003 09:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lis 2003 08:26
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1691 razy