BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz.902)


Wojewoda
Warmińsko-Mazurski

zawiadamia

że dnia 13 września 2006r. wydana została na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak ŚR.I.6613-84-6/2006, określająca warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w granicach administracyjnych miasta Pisz.
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydziale Środowiska i Rolnictwa - Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pok. 288 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 61.

Data powstania: czwartek, 14 wrz 2006 12:12
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2006 12:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2006 10:19
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1683 razy