BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych w 2006 roku.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40 poz. 173, z późn. zm.), podaję do wiadomości, że w okresie od 2 do 31 października 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, w sali nr 56 przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1988 roku, a także
mężczyźni urodzeni w latach 1982- 1987, którzy nie dopełnili tego obowiązku we właściwym
czasie.
2. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty, a
jeżeli nie ukończył 18 roku życia tymczasowy dowód osobisty lub inny dokument pozwalający
stwierdzić jego tożsamość.
3. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa
lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka
najbliższej rodziny. Osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest
przedstawić własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego
zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych w pkt 2.
4. Przedpoborowi zgłaszają się do rejestracji do wójta – burmistrza – prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Przedpoborowi zameldowani na pobyt
czasowy trwający ponad 2 miesiące obowiązani są zgłosić się do rejestracji do wójta –
burmistrza – prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce tego pobytu.
5. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany
jest zgłosić się do wójta – burmistrza - prezydenta miasta właściwego ze względu na nowe
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Organ ten
wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.
6. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu,
obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
7. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej
osoby, właściwego wójta – burmistrza – prezydenta miasta o przeszkodach
uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji.
8. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w
terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
9. Nie zgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie
dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, jest zagrożone karą ograniczenia
wolności. Uprzednio może być wobec przedpoborowego, który nie zgłosił się do rejestracji bez
uzasadnionej przyczyny, nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe
doprowadzenie przez Policję.
Data powstania: czwartek, 28 wrz 2006 10:48
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2006 11:26
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lis 2006 20:57
Opublikował(a): Sylwester Giszczak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1770 razy