BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO UGIM PISZ
BURMISTRZ GMINY I MIASTA PISZ
12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 5
tel. (0 87) 423 52 10 fax (0 87) 423 54 29

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO UGIM PISZ

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5. w pok. nr 40.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Oferta na zakup sprzętu komputerowego" należy składać w pokoju nr 40 (I piętro) Urzędu Gminy i Miasta w Piszu w terminie do 12 listopada 2003 r. do godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi 12 listopada 2003 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 – pokój 40 (I – piętro).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Lech Szumowski oraz Pani Monika Stypułkowska

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 24.11.2003r.

Kryterium oceny ofert:
- Najniższa cena ................. 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz zawarte w „specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji oraz składania ofert częściowych.

Data powstania: czwartek, 30 paź 2003 07:26
Data opublikowania: czwartek, 30 paź 2003 08:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lis 2003 08:26
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2664 razy