BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/15/06

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ zawiadamiam, że
Burmistrz Pisza wystąpił na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 51, ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu i na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 51, ust. 1 pkt 2, ust 3 pkt 2, ust. 4 oraz art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm / do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw ( z dwoma dystrybutorami wielopaliwowymi oraz jednym dystrybutorem gazu LPG) na działce nr 478/4 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej.

Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/Data powstania: środa, 6 gru 2006 10:11
Data opublikowania: środa, 6 gru 2006 12:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2006 09:11
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1801 razy