BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - ul. Juliusza Słowackiego, Pisz.
Numer działki - 440
Powierzchnia działki - 395 m2
Numer KW - 12764
Opis nieruchomości - działka niezabudowana przeznaczona na uzupełnienie działki przyległej
nr 441.
Cena działki - 11.850,00 zł.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/430/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 października 2002r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na współwłasność dla współwłaścicieli działki nr 441.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań .
4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty, lub dokonają spłaty
należności w ratach rocznych . Kwotę 11.850,00 zł. /słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych / stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz stanowi teren zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.
6.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
7.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 30 października 2003r.do 19 listopada 2003r.
Data powstania: czwartek, 30 paź 2003 13:28
Data opublikowania: czwartek, 30 paź 2003 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2003 08:24
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1760 razy