BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o naborze na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
7.posiada czteroletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,

II Wymagania dodatkowe:
1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego
1.Załatwianie podań w sprawie odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń zobowiązań pieniężnych w zakresie działania Wydziału Finansowego,
2.Załatwianie odwołań, zażaleń – na zasadzie przepisów w tym przedmiocie,
3.Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza w zakresie podatków i opłat,
4.Nadzór nad prawidłowością ewidencji podatków i opłat lokalnych, ich wymiaru, poboru oraz rachunkowości,
5.Nadzór nad prawidłową egzekucją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
6.Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie udzielonych ulg dla przedsiębiorców ,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zastępca Naczelnika WF” lub przesłać listem, w terminie do 29.12.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: piątek, 8 gru 2006 13:25
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 14:56
Data przejścia do archiwum: niedziela, 31 gru 2006 17:41
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2727 razy