BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pogobie Tylne nr 7 , gmina Pisz .
2. Numer działki : 60 o pow.900m2
3. Numer księgi wieczystej: 12698
4. Opis nieruchomości :
-budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,10m2 ,składający się z
trzech pokoi ,kuchni , łazienki oraz sieni ,
-budynek gospodarczy - o powierzchni użytkowej - 64,00m2,
- działka nr 60 o powierzchni 900m2 położona we wsi Pogobie Tylne ,gmina Pisz.
5.Cena nieruchomości (wartość rynkowa budynku mieszkalnego , budynku gospodarczego
liczona wraz z wartością działki nr 60 )- 18.670,-zł.
(słownie złotych : osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt ).
6. Koszty dokumentacji geodezyjnej wynoszą - 150,-zł.
7.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XLVIII/557/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2006 r. została przeznaczona do
sprzedaży oraz zwolniona z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
8.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą budynku mieszkalnego nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu , po sporządzeniu protokołu z rokowań w sprawie
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej .
9.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty
należności w ratach . Kwotę 18.670,-zł. /słownie: osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt
złotych / stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za
nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego
w Piszu nr 54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz .
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego - obszar zabudowy zagrodowej.
11.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
12.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
13.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
14.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 grudnia 2006r.
do dnia 04 stycznia 2007r.Data powstania: czwartek, 14 gru 2006 14:24
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2006 15:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sty 2007 07:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1673 razy