BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz , ul.Dworcowa 11a/10
2. Numer działki : 193/1
3. Powierzchnia działki : 272 m2
4. Numer księgi wieczystej: 16260
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni użytkowej 59,70m2 ,składający się z
3 pokoi ,kuchni ,łazienki, wc i przedpokoju , usytuowany na IV piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Dworcowej nr 11a .
Do lokalu mieszkalnego nr 10 należy jedna piwnica oznaczona nr 10 o pow. 5,70m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 20 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 1185,71m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 64.760,-zł. (słownie złotych :
Sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.238,-zł.
(słownie złotych : trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem ).
Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 65,40/1185,71 wynosi : 620,-zł
( słownie złotych: sześćset dwadzieścia )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 6,20,- zł. (słownie: sześć zł. 20/100 ) + 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 155,-zł.(słownie złotych :
sto pięćdziesiąt pięć ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz , natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 grudnia 2006r.
do dnia 07 stycznia 2007r.Data powstania: piątek, 15 gru 2006 10:39
Data opublikowania: piątek, 15 gru 2006 12:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 sty 2007 08:20
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1641 razy