BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

Sprzedaż działek.
W Y K A Z Nr 22/2003
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)
1. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. KW 12303. Zgodnie z uchwałą Nr.VII/82/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.

1) Działka nr.608/9 o pow.228 m2 położona w Piszu przy ul.Jagiełły przeznaczona do sprzedaży na powiększenie działki nr. 606 - cena 7980zł.
2) Działka nr.608/10 o pow.169 m2 położona w Piszu przy ul.Jagiełły przeznaczona do sprzedaży na powiększenie działki nr. 607 - cena 5915 zł.
2.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym : W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisza działki są położone w obszarze B6MN-stanowiącym teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełnienia w tym obiektami usługowymi. Działki nr.608/9 i nr.608/10 nie mogą być zabudowane
a nabywcy działek muszą udostępnić działkę właścicielom istniejących sieci w celu napraw, modernizacji czy przebudowy. W/w prawo zostanie zapisane w akcie notarialnym.
3.Termin wniesienia opłaty: Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej zgodnie z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej po sporządzeniu protokołu z rokowań. Nabywca uiści należność jednorazową wpłatą na konto Urzędu Miasta i Gminy w Piszu Nr.53-10204753-101300609 w PKO BP SA o/Pisz do dnia zawarcia aktu notarialnego.

4.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst.art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
-6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.Dodatkowe informacje: Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

6.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.od dnia 30.10.2003 r.
do dnia 21.11.2003 r.

Data powstania: piątek, 31 paź 2003 08:19
Data opublikowania: piątek, 31 paź 2003 08:23
Data przejścia do archiwum: niedziela, 9 lis 2003 20:12
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1670 razy