BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, 20.12.2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE IV-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 GRUDNIA 2006 ROKU / CZWARTEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr III/06 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec Burmistrza Pisza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz ( załącznik do projektu uchwały do wglądu w Biurze Rady ).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: czwartek, 21 gru 2006 09:03
Data opublikowania: czwartek, 21 gru 2006 09:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2006 14:40
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Janusz Zachara
Artykuł był czytany: 1679 razy