BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt budżetu na 2007 r.

Zarządzenie Nr 126/06 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 126/06
Burmistrza Pisza
z dnia 14 listopada 2006r

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 179,180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:
§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 13a do projektu w/w Uchwały wraz z objaśnieniami.
§ 2
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie budżetu gminy na 2007r. oraz informację o stanie mienia komunalnego należy w terminie do 15 listopada 2006r. przedłożyć:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Piszu celem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 sty 2007 11:36
Data opublikowania: wtorek, 2 sty 2007 11:41
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 2963 razy