BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o naborze na podinspektora ds. ewidencji ludności

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada co najmniej wykształcenie wyższe,

III Wymagania dodatkowe:
1.umiejętność pracy w zespole,
2.biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. ewidencji ludności:
1. Prowadzenie spraw w zakresie kartotek ewidencji ludności,
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zameldowania
i wymeldowania,
3. Sporządzanie korespondencji związanej z ewidencją ludności,
4. Sporządzanie odpowiednich wykazów mieszkańców dla potrzeb rejestracji
przedpoborowych, szkół oraz spisów wyborców,
5. Współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego i Wojewódzkim Ośrodkiem
Informatyki,
6. Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów, sporządzanie analiz oraz
sprawozdawczości wynikających z zakresu działania,
7. Wykonywanie czynności w zakresie wprowadzania danych z kartotek ewidencji
ludności do bazy komputerowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor OKZ” lub przesłać listem, w terminie do 19.01.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 4 sty 2007 15:34
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2007 17:27
Data przejścia do archiwum: niedziela, 21 sty 2007 10:25
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2481 razy