BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada co najmniej wykształcenie średnie,
7.posiada co najmniej trzyletni staż pracy,

III Wymagania dodatkowe:

1.umiejętność pracy w zespole,
2.biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. naliczanie przypisów, rozliczanie kwartalne zużycia wody zgodnie z napływającą dokumentacją,
2. indywidualne rozliczanie zużycia mediów na poszczególnych budynkach,
3. przygotowywanie aneksów w związku ze zmianą stawki bazowej czynszu,
4. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia windykacji zaległości z tytułu opłat za najem lub dzierżawę,
5. naliczanie funduszu remontowego,
6. uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor GKR” lub przesłać listem, w terminie do 22.01.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 5 sty 2007 15:04
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2007 15:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 sty 2007 07:10
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2391 razy