BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora PDK

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Domu Kultury.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Domu Kultury.


I Miejsce wykonywania pracy- Piski Dom Kultury Pisz Plac Daszyńskiego 16,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4.posiada wykształcenie wyższe,
5.posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

II Wymagania dodatkowe:

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


V. Sposób i termin składania ofert:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor PDK” lub przesłać listem, w terminie do 24.01.2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 15:06
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 15:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 sty 2007 07:48
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2478 razy