BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 14/07 Burmistrza Pisza z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wprowadza się następującą zmianę:
- § 6 otrzymuje brzmienie:
„ § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 7 mar 2007 08:54
Data opublikowania: środa, 7 mar 2007 10:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2009 15:25
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2557 razy