BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe,


II Wymagania dodatkowe

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora w Wydziale GKR

1.Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania dróg gminnych, chodników, oraz oznakowania dróg i nieruchomości,
2.Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dróg, ulic i placów,
3.Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę
4.Wydawanie zezwoleń oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
5.Kontrola w zakresie niezgodnego z przepisami prawa zajęcia pasa drogowego,
6.Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i usuwaniem gołoledzi na drogach i chodnikach,
7.Nadzór nad utrzymanie przystanków autobusowych,
8.Prowadzenie spraw inwestycji drogowych,


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „podinspektor-drogowiec GKR” lub przesłać listem, w terminie do 30.03.2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: czwartek, 15 mar 2007 08:03
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2007 09:06
Data przejścia do archiwum: sobota, 31 mar 2007 10:06
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2343 razy