BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie średnie
7.posiada co najmniej dwuletni staż pracy

III Wymagania dodatkowe:
1.umiejętność pracy w zespole,
2.biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1.Prowadzenie procedury związanej z przygotowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.Prowadzenie procedury związanej z uzgadnianiem w/w projektów decyzji z organami o których mowa w art. 53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póżn. zm.)
3.Prowadzenie procedury związanej z zawiadamianiem stron w toku przeprowadzania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
5.Przygotowanie projektów uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych na terenach gminnych.
6.Prowadzenie procedury administracyjnej i przygotowanie projektów decyzji z zakresu naliczania opłat planistycznych.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent” lub przesłać listem, w terminie do 30.03.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @hom
Data powstania: czwartek, 15 mar 2007 08:18
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2007 09:06
Data przejścia do archiwum: sobota, 31 mar 2007 10:06
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2329 razy