BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Informatyka w wymiarze ½ etatu w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe o kierunku informatyczny,


II Wymagania dodatkowe

1.znajomość budowy komputera
2.umiejętność pracy w zespole,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka w Wydziale Organizacyjnym

1.Przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek.
2.Współpraca przy wdrażaniu nowych programów komputerowych.
3.Współdziałanie z pracownikami urzędu obsługującymi sprzęt komputerowy w zakresie przestrzegania prawidłowości eksploatacji tego sprzętu.
4.Obsługa poczty elektronicznej.
5.Aktualizacja danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8.opinia z poprzedniego miejsca pracy,


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Informatyk” lub przesłać listem, w terminie do 30.03.2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.p
Data powstania: czwartek, 15 mar 2007 11:44
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2007 14:46
Data przejścia do archiwum: sobota, 31 mar 2007 10:06
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2532 razy