BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe – magister inżynier budownictwa lub wyższe zawodowe – inżynier budownictwa,II Wymagania dodatkowe

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora w Wydziale GKR:

1.Kordynowanie wykonawstwa robót budowlanych i remontów bieżących.
2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji komunalnych w powierzonym zakresie.
3. Rozliczanie inwestycji komunalnych i remontów pod względem merytorycznym i finansowym.
4. Kontrola zgodności dokumentacji technicznej z zawartymi umowami na roboty budowlane.
5.Koordynowanie spraw adaptacji pomieszczeń przy zmianie ich przeznaczenia na cele mieszkaniowe w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
6. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane i remonty realizowane przez Urząd Miejski Piszu.


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „podinspektor GKR” lub przesłać listem, w terminie do 06.04.2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: wtorek, 20 mar 2007 12:47
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2007 15:22
Data przejścia do archiwum: sobota, 7 kwi 2007 19:41
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2358 razy