BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe

III Wymagania dodatkowe:

1.umiejętność pracy w zespole,
2.biegła znajomość obsługi komputera,


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1.Prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych,
2.Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez:
- monitorowanie programów pomocowych,
- inicjowanie działań, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami,
- pomoc w opracowywaniu przez organizacje pozarządowe wniosków o środki zewnętrzne,
3. Udział w działaniach na rzecz promocji kultury, sportu i turystyki,
4. Gromadzenie informacji i przygotowywanie opracowań tekstowych i graficznych do zamieszczenia w publikacjach prasowych,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor OKZ” lub przesłać listem, w terminie do 20.04.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: środa, 4 kwi 2007 13:46
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2007 16:39
Data przejścia do archiwum: sobota, 21 kwi 2007 20:04
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2327 razy