BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY POŁOŻONA WE WSI WIARTEL.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz ,przeznaczona do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
 • Położenie nieruchomości - Wiartel ,gmina Pisz.
 • Numer działki - 10/7
 • Powierzchnia działki - 5.518m2
 • Numer KW - 7378
 • Opis nieruchomości - nieruchomość poszkolna, zabudowana budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej - 567,68m2 ,budynkiem gospodarczym i budowlami towarzyszącymi .
 • Cena nieruchomości - 496.107 ,-zł. /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych/.
 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/132/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11.09.2003r.została przeznaczona do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu .
 3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
 4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty .Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
 5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi teren istniejącej szkoły. Zgodnie z Uchwałą NrXII/120/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14.08.2003r.przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomości z przeznaczeniem pod turystykę , rekreację , zdrowie .
 6. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
 8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
 9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 listopada 2003r. do 10 grudnia 2003r.
Data powstania: środa, 19 lis 2003 14:16
Data opublikowania: środa, 19 lis 2003 14:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 gru 2003 07:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1583 razy