BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe - kierunek gospodarka przestrzenna

III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy:
- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami,
- stwierdzanie nieważności decyzji,
- zawieszanie postępowania w przypadku przystąpienia do sporządzania planu,
- przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
- stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy.
2. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor ZPN” lub przesłać listem, w terminie do 30.04.2007 r. do godz. 9:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: piątek, 13 kwi 2007 14:45
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2007 15:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 kwi 2007 18:45
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2197 razy