BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu
I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie średnie,
7. posiada trzyletni staż pracy,

III .Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora w Wydziale GK

1. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania dróg gminnych, chodników, oraz oznakowania dróg i nieruchomości,
2. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dróg, ulic i placów,
3. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę
4. Wydawanie zezwoleń oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
5. Kontrola w zakresie niezgodnego z przepisami prawa zajęcia pasa drogowego,
6. Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i usuwaniem gołoledzi na drogach i chodnikach,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor GK” lub przesłać listem, w terminie do 11.05.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 10:24
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 16:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2007 08:42
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2303 razy