BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe,
7. posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
III Wymagania dodatkowe:

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału Ogólnego

1. kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania
zadań wydziału,
2. współdziałanie z innymi wydziałami i komórkami organizacyjnym i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji wspólnych zadań,
3. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników postanowień regulaminów, obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej, skarbowej i służbowej,
4. nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez podległych pracowników czynności kancelaryjnych,
5. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
6. koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
7. koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej, interpelacji, zapytań i wniosków radnych, wniosków komisji Rady Miejskiej,
8. przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Naczelnik Og” lub przesłać listem, w terminie do 21.05.2007 roku do godz. 10:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: piątek, 4 maj 2007 15:16
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2007 15:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2007 11:12
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2352 razy