BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z- 7331/III/6/07

Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ zawiadamiam, że Burmistrz Pisza wystąpił na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 51, ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla inwestycji polegającej na ”Przebudowie drogi krajowej nr 58 na odcinku Pisz-Biała Piska od km 123+316 do km127+ 600” na działkach o nr geodezyjnych: 213- obręb Łupki, 62 i 587/1 – obręb Babrosty, 587- obręb Kocioł Duży, 4- obręb Stare Guty w gminie Pisz”.
Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 12:59
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 13:58
Data przejścia do archiwum: środa, 23 maj 2007 12:48
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1699 razy