BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 32 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm. /

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw ( z dwoma dystrybutorami wielopaliwowymi oraz jednym dystrybutorem gazu LPG) na działce nr 478/4 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej.


Decyzja z dnia 10.05.2007r. została wydana na wniosek Rożen & Rożen Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury, mgr inż. arch. Izabella Ossowska- Rożen, mgr inż. arch. Piotr M. Rożen, architektów S A R P, ul. Sarnowskiego 3/1, 10-115 Olsztyn, działających z upoważnienia Centrum Komunikacyjno Handlowego Sp. z o.o., Ul. Pańska 73, 00-848 Warszawa

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publiczne dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, znajdującym się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za moim pośrednictwem w terminie do dnia 08.06.2007r
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/

Data powstania: czwartek, 10 maj 2007 08:41
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2007 13:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 13:45
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1782 razy