BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na młodszego referenta w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

III Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta w Wydziale IPF:
1. Opracowywanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
2.Opracowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych,
3. Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów koordynującymi politykę strukturalna,
4.Przygotowywanie procedur do wdrażania funduszy i programów Unii Europejskiej,
5.Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z zakresu działania wydziału,
6. Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych UE.
7. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Młodszy referent IPF” lub przesłać listem, w terminie do 28.05.2007 r. do godz. 12:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 10 maj 2007 11:40
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2007 14:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 00:15
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2761 razy