BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe,
7. posiada trzyletni staż pracy,


III Wymagania dodatkowe

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale N

1.Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
2.Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
3.Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem nieruchomości gminnych,
4.Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
5.Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o wpis w księdze wieczystej,
6.Prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako aportów do spółek.
7.Prowadzenie ewidencji sprzedaży nieruchomości gminnych.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


VI. Sposób i termin składania ofert:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor N” lub przesłać listem, w terminie do 28.05.2007 roku do godz. 12:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: czwartek, 10 maj 2007 11:47
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2007 14:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 00:15
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2399 razy