BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-32/05/06/07

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,

że w dniu 18.05.2007r., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne, wszczęte w dniu 24.06.2005r. na wniosek Pana Jerzego Truszczyńskiego, ELFEKO S.A., ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 25582 Zdory, na działce o numerze ewidencyjnym 173, położonej w obrębie Zdory, gm. Pisz. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ tj. przez Ministra Środowiska.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2007 10:51
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2007 11:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 cze 2007 11:16
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1701 razy