BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Z-7321/III, IX, XIII/06/07

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz:

Uchwały Nr XLIX/593/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik, zwanej KARWIK 16, Uchwały Nr XVLII/527/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wiartel oraz Uchwały Nr XLIX/594/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium, w dniach od 08.06.2007r. do 09.07.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu pokój nr 61 w godzinach od 11.00 do 13.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 22. 06. 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju nr 61 /lub w Sali konferencyjnej – pokój nr 15 w zależności od ilości osób zainteresowanych dyskusją/ o godzinie 12. 00

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pisza z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30. 07. 2007r.


Data powstania: środa, 23 maj 2007 08:22
Data opublikowania: środa, 23 maj 2007 12:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2007 12:43
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1927 razy