BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe,
7. posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,

III Wymagania dodatkowe:

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora:

1. Zarządzanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piszu,
2. Prowadzenie działalności reklamującej MGOSiR w Piszu,
3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rozrywkowych.
4. Współpraca z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi działającymi na terenie gminy i miasta .


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DYREKTOR MGOSiR” lub przesłać listem, w terminie do 11.06.2007 roku na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@hom
Data powstania: piątek, 25 maj 2007 11:09
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2007 11:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 cze 2007 10:33
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2445 razy