BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-16/07

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam

że w dniu 25.05.2007r., wpłynął wniosek firmy
„Elektrin”
Jan Krajewski
ul. Słowackiego 17/17
19-300 Ełk

działającej z upoważnienia
Zakładu Energetycznego Białystok S.A.
Rejon Energetyczny Giżycko
ul. Przemysłowa 13
11-500 Giżycko


dotyczący
budowy linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowych na działkach o numerach ewidencyjnych 140/11 i 31/2, położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 29 maj 2007 13:55
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2007 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 cze 2007 00:00
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1786 razy