BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Orzyska,
-Numer działki – część 37/10,
-Numer KW – 13019,
-Powierzchnia nieruchomości - 1221 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu– 245 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy jednorodzinnej i zieleni nieuporządkowanej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 maja 2007 r. do dnia 20 czerwca 2007 r.
Data powstania: środa, 30 maj 2007 08:00
Data opublikowania: środa, 30 maj 2007 08:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 cze 2007 12:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1577 razy