BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie
6. posiada co najmniej dwuletni staż pracy
7. posiada orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
8. jest osobą bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu,


III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

1. Wprowadzanie danych osobowych do bazy danych „Ewidencja Ludności”
2. Uzupełnianie kartotek osobowych mieszkańców,
3. Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
10. oświadczenie, że kandydat jest osobą bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent” lub przesłać listem, w terminie do 30.07.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: wtorek, 10 lip 2007 09:39
Data opublikowania: wtorek, 10 lip 2007 13:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2007 07:07
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2541 razy