BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz ul. Kościuszki 14/11
2. Numer działki: 379
3. Powierzchnia działki : 958 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9926
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 11, o powierzchni użytkowej 33,00m2 ,składający się z
1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Kościuszki 14.
Do lokalu mieszkalnego nr 11 należy jedna piwnica oznaczona nr 11 o pow. 6,50m2.
Budynek mieszkalny składa się z 49 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 2177m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 45.730zł. (słownie:
czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.287zł.
(słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych).
Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 33,00/2177 części wynosi: 980zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt zł.)
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 10 zł. (słownie: dziesięć zł. ) + 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 245zł.(słownie: dwieście czterdzieści
pięć złotych) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 02 sierpnia 2007r.
do dnia 23 sierpnia 2007r.


Data powstania: czwartek, 2 sie 2007 13:23
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2007 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2007 11:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1800 razy