BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Matejki 3/15
2. Numer działki: 441
3. Powierzchnia działki: 880 m2
4. Numer księgi wieczystej: 10058
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 15, o powierzchni użytkowej 36,37m2 ,składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 3.
Do lokalu mieszkalnego nr 15 należy jedna piwnica oznaczona nr 15 o pow. 3,16m2.
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3.285,00m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 50.880zł. (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.544zł.
(słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery złote ).
Koszty wyceny wynoszą - 150zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 36,37/3285 stanowi kwotę - 600zł. ( słownie: sześćset złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 6 zł. (słownie: sześć złotych ) +22 % VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 150zł. (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych ) + 22% VAT .
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast
opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego
roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 02 sierpnia 2007r.
do dnia 23 sierpnia 2007r.Data powstania: czwartek, 2 sie 2007 14:47
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2007 15:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2007 11:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1895 razy